اسکن دسته

درسهای ویدیویی آلمانی

سخنرانی درسهای ویدیویی آلمانیدرس ویدیویی نشانگرهای آلمانی ، قیدها ، قیدهای آلمانی مکان و زمان

در این درس به بررسی قیدهای آلمانی، قیدها، قیدهای مکان و زمان آلمانی می پردازیم. نحوه استفاده از این عناصر و معانی آنها به طور کامل در زبان ما قابل درک است ...