اسکن دسته

دروس انگلیسی

دروس انگلیسی


خانواده ما به زبان انگلیسی ، اعضای خانواده به زبان انگلیسی ، معرفی خانواده به زبان انگلیسی

سلام، در این درس با اعضای خانواده به زبان انگلیسی، خانواده ما، معرفی خانواده، خانواده و اقوام به زبان انگلیسی، جملات معرفی خانواده به زبان انگلیسی، انگلیسی…

جملات مثال در مورد حرفه ها و حرفه ها به زبان انگلیسی

در این درس می بینیم که موضوع حرفه ها به زبان انگلیسی توضیح داده شده است. نام حرفه ها را به زبان انگلیسی و نسخه های ترکی آنها را می نویسیم، تمرین هایی در مورد حرفه ها به زبان انگلیسی…